سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/9/22
7:53 عصر

ترانه دیروز وامروز وفردای من وتو

بدست سهیل هوایی در دسته

بی نشان بودن دوست حیرانم می کند

مجنون نشانش شدم گریانم می کند

باحلقه محبت دام دیوانگی انداختم

برده هم دام ،راهی بیابانم می کند

باکنج لبش شهد وشکر پاشیده است

باچشم خمارش نمک ریزانم می کند

باابروی هلال وباده  مستانه اش

مست ومستانه ومستانم می کند

بازلف کمندش پیچ پیچ وموج موج

موج زده وپیچیده وپیچانم می کند

باخال رخ زیبا وسپیده رخسارش

ازفکرحوریه وپری روگردانم می کند

توفان زده کشتی این بی نشان را

درساحل دلباختگی مهمانم می کند

(سهیل هوایی)


87/2/23
11:35 صبح

مست قطّار

بدست سهیل هوایی در دسته

ساربانا   اشتران  بین   سر   به   سر    قطــّار مست
میر مست  و  خواجه  مست  و  یار مست اغیار مست

ساقیــا    باده   یکی  کن   چند   باشـد   عـربــده
دوستان   ز  اقرار مســت  و  دشمنان   زانکار مست

جلال الدین محمد بلخی (دیوان شمس)

Oh! Cameleer! Look at the camels! All of them, drunken! The king drunken, the baron drunken, thy friend drunken, those enemies drunken.Oh! Saqi! Make our wines, the same!Friends are drunken from believe, enemies from blaspheme!

Rumi (Divan-e Shams)