سفارش تبلیغ
صبا ویژن

85/9/30
9:38 عصر

ازشب تار جلوه سحر آید

بدست سهیل هوایی در دسته

ای نسیم سحــــر آرامگــاه یــار کجــــــاست

منزل آن مـــه عــــــاشق کش اعیار کجاست

شب تــار است وره وادی ایمــــن در پیـــش

آتش طــور کجــا موعد دیـــــــدار کجــاست

هر که آمـــد به جهــان نقش خـــــرابی دارد

در خـــرابات بگــوئیــد که هوشیار کجـاست

آنکس است اهــل بشارت که اشــــارت دانـد

نکته هــا هست بسی محــرم اسرار کجـاست

هر سرموی مرا با تو هــزاران کـــــار است

ما کجـــائیــم و ملامتگـــر بیـــکار کجـــاست

باز پرسیـــد ز گیســوی شکــــن در شکـنــش

کــاین دل غمـــزده سرگشته گـرفتار کجـاست

عقــل دیــوانه شد آن سلسلــــه مشکیــــن کـو

دل زمــا گـوشه گـرفت ابروی دلدار کجاست

ساقـی و مطـرب و می جملـه مهیاست ولـــی

عیـش بـی یار مهیــا نشــود یــار کجـــــــاست

حافظ از باد خـــزان در چمــن دهـــــر مـرنج

فکــر معقول بفــرما گــل بی خـــــار کجاست