سفارش تبلیغ
صبا ویژن

85/10/3
7:24 عصر

سخن دل از بیدل

بدست سهیل هوایی در دسته

خطـــی که بـــر گل روی تـــــو آب میـــریزد

بــــه سایــــه آب رخ آفتــــــــاب مـــیریـــــزد

زبـــان نکهت گـــل از سوال خـود خجل است

لبــت ز بسکـــه بــــه نـــــرمی جواب میریزد

بـــه هـــر چه دیده گشــودیم گرد ویرانی سـت

دل کـــــــه رنـــگ جهـــان خـــراب میریـــزد

بیــا که بیـتـــوام امشب به جنبش مــــژه هـــــا

نگــــه زدیـــده چـــــو گـــرد از کتاب میریـزد

شکنج حلـــقه دامـــی که جیب هستـــی تـوست

اگـــــر زخــــویش بـــرآیی رکـــاب میـریــزد

تــــو ای حبـــاب چی یــابی خبر زحسن محبط

کــــه چشــم شوخ تـــو رنگ نقــــاب میــریزد

درین محیط زبس جـــــای خــرمــی تنگ است

اگــــر به خـــویش ببالــــد حبــــــاب میریـــزد

بــــر آتش کــــه نهــادنـــــد پهلــــوی بیـــــــدل

کــــه جــــای اشک شـــرر زین کبـاب میریزد