سفارش تبلیغ
صبا ویژن

85/10/17
3:46 عصر

دامن گلشن

بدست سهیل هوایی در دسته

شـــرم داریم یلان! حـــــال کــــه صیادی نیست
پس سبب چیست کــــــه گلخانه آبــــــادی نیستخون گــــــل، ریخته در دامن گلشن، کـــــم بود
آنچـــه بـــــاغنچه نمــــودیــــــد، ره آدم بــــــودتـــــا کنون یکسره از خصم شکـــــایت کــــردیم
سنگها را بـــــه سوی کـــــوه هـــــــدایت کردیمهان! چه رفته است که خود آتش خرمن شده ایم
بذر پـــــاشان! ز چـــــه خود آفت گلشن شده ایمگفتم از چـــــــاه برآییم، نه چـــــــاهی دگر است
گر به هر سو نــــگری چـــــاه سیاهی دگر استحیف خـــــــونی کـــــه شقایق به چمن می ریزد
حسرتی کـــــز همـــــه ابنــــــای وطن می ریزد